Pogoji uporabe storitve 1977

1. Uvod

Pogoji uporabe storitve 1977 urejajo razmerja med uporabniki storitve 1977 in ponudnikom storitve 1977. Pogoji uporabe storitve 1977 so uporabnikom storitve 1977 dostopni na spletni strani http://tsmedia.si in preko klica na klicno številko 1977.

2. Definicije pojmov

Storitev 1977 (v nadaljevanju: storitev) je storitev:

 • Posredovanja informacij najširšega družbenega pomena, kamor med drugim sodijo:
  • splošni kontaktni podatki, dostopni iz javnih baz podatkov,
  • informacije o odpiralnih časih,
  • informacije o storitvah dežurnih in drugih služb javnega pomena,
  • informacije o javnem prometu, transportu,
  • informacije o vremenu,
  • informacije o stanju na cestah,
  • informacije o izidih iger na srečo,
  • informacije povezane z dogodki, prireditvami, turističnimi zmogljivostmi in turistični ponudbi,...
 • Posredovanje uporabnikovih povpraševanj po storitvah komercialne narave, navedenih v ponudbi ponudnika na spletni strani http://tsmedia.si in preko klica na klicno številko 1977, izvajalcem teh storitev komercialne narave oziroma ponudnikovim pogodbenim izvajalcem asistence posredovanja povpraševanj uporabnikov po storitvah komercialne narave.
 • Posredovanje uporabnikovih povpraševanj po naročilu vstopnic, kart, bonov, kuponov,… in drugem blagu, prodajalcem le-teh, ki so navedeni v ponudbi ponudnika na spletni strani http://tsmedia.si in preko klica na klicno številko 1977.

Storitev se izvaja preko številke skrajšanega izbiranja 1977 (v nadaljevanju: številka 1977).

Ponudnik storitve je družba TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Ponudnik tehnologije je družba TSmedia, d.o.o.

Ponudnik poti, t.j. elektronskega komunikacijskega omrežja do številke 1977 je uporabnikov operater elektronskega komunikacijskega omrežja.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki vzpostavi zvezo s klicno številko 1977, preko katere so ji nudene storitve in se strinja s temi pogoji.

Informator je oseba, ki kličočemu v klicnem centru ponudnika nudi storitev.

Govorna naprava je vsak stacionarni ali mobilni telefonski aparat, ki ga pri komunikaciji z informatorjem uporablja uporabnik.

2. Splošno

2.1. Uporabnik storitve

Storitev lahko uporabljajo le naročniki in predplačniški uporabniki, ki jim njihov operater elektronskega komunikacijskega omrežja, omogoča dostop do storitve in ki se strinjajo s temi pogoji.

2.2. Način dostopa do storitve

Dostop do storitve je mogoč na območju Republike Slovenije, in sicer praviloma med 7:00 in 21:00 uro vsak dan/7 dni v tednu/365 dni v letu. Dostop do storitve je mogoč s klicem iz stacionarnih in mobilnih telefonskih aparatov, razen v primerih, ko ima uporabnik onemogočen dostop do številk skrajšanega izbiranja.

Ponudnik omogoča storitev v okviru svojih tehničnih in tehnoloških možnosti in ne daje nikakršnih zagotovil in garancij za nemoteno in neprekinjeno delovanje storitve. V primeru nedelovanja storitve bo ponudnik k odpravljanju napak pristopil v najkrajšem možnem času. Ponudnik za nedelovanje storitve, ki je posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del na omrežju operaterja, višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.

3. Način uporabe storitve

Uporaba storitve poteka na način klica uporabnika na telefonsko številko 1977. Po vzpostavitvi zveze se uporabnika v slovenskem jeziku v najavnem sporočilu obvesti, da se njegov klic snema, o vrsti storitve 1977, da storitev 1977 ponuja in zagotavlja TSmedia, d.o.o., in o ceni klica na številko 1977. Po najavnem sporočilu se uporabniku javi informator, ki na željo uporabnika temu pove, kje so dostopni pogoji. Uporabnik lahko z govorom informatorja povpraša o informacijah najširšega družbenega pomena navedenih v ponudbi ponudnika (splošni kontaktni podatki, dostopni iz javnih baz podatkov, o odpiralnih časih, o storitvah dežurnih in drugih služb javnega pomena, o javnem prometu, transportu, vremenu, stanju na cestah, izidih iger na srečo, o dogodkih in prireditvah, turističnih zmogljivostih,….), mu posreduje povpraševanje po storitvah komercialne narave oziroma povpraševanje po naročilu vstopnic, kart, bonov, kuponov, katerega nato informator posreduje podajalcem-let teh oziroma ponudnikovim pogodbenim izvajalcem asistence posredovanja povpraševanj uporabnikov prodajalcem blaga/storitev, po katerih povprašuje. Aktualni nabor blaga in storitev je naveden v ponudbi ponudnika na spletni strani http://tsmedia.si in preko klica na klicno številko 1977.

Storitev posredovanja povpraševanj uporabnikov po blagu/storitvah iz ponudbe ponudnika se izvede le, v kolikor se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, številka faksa) posredujejo prodajalcem blaga/storitev oziroma izvajalcem storitev asistence posredovanja povpraševanja uporabnikov prodajalcem blaga/storitev po katerih povprašujejo. Uporabnika se v primeru njegove zahteve po posredovanju povpraševanja prodajalcem blaga/storitev oziroma izvajalcem storitev asistence posredovanja povpraševanja uporabnikov prodajalcem blaga/storitev po katerih povprašuje, seznani, da ga bo prodajalec oziroma izvajalec storitev asistence posredovanja povpraševanja uporabnikov prodajalcem blaga/storitev po katerih povprašuje, poklical na njegovo telefonsko številko v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v roku opredeljenem v ponudbi ponudnika, objavljeni na spletni strani http://tsmedia.si in dostopni tudi preko klica na klicno številko 1977. Telefonski klic izvajalcev storitev komercialne narave/prodajalcev blaga oz. ponudnikovih pogodbenih izvajalcev asistence posredovanja povpraševanj uporabnikov po storitvah komercialne narave, po katerih uporabnik povprašuje, bo za uporabnika brezplačen.

POSTOPEK NAROČANJA, PRODAJE IN DOSTAVE BLAGA TER NAROČANJE IN IZVEDBE STORITEV UREJAJO IN ZANJE VELJAJO PRODAJALČEVI/IZVAJALČEVI POGOJI. PONUDNIK LE POSREDUJE UPORABNIKOVE PODATKE (IME, PRIIMEK, NASLOV, E-MAIL, TELEFONSKA ŠTEVILKA, TER, V ODVISNOSTI OD STORITVE TUDI DRUGE PODATKE, NPR. ŠTEVILKO KREDITNE KARTICE) DOGOVORJENEMU PRODAJALCU BLAGA/IZVAJALCU STORITEV ZA NADALJNJE KORAKE IN DOGOVOR MED UPORABNIKOM IN PRODAJALCEM BLAGA/IZVAJALCU STORITEV IN ZA NADALJNJE KORAKE IN DOGOVOR MED UPORABNIKOM IN PRODAJALCEM BLAGA/IZVAJALCEM STORITEV NE ODGOVARJA. NAROČILA BLAGA/STORITEV JE IZKLJUČNO RAZMERJE MED UPORABNIKOM IN PRODAJALCEM BLAGA/IZVAJALCEM STORITEV IN V ZVEZI S TEM PONUDNIK NE NOSI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI.

4. Način posredovanja storitve

Uporabnik prejme govorni odgovor od informatorja. Ta mu lahko odgovor sporoči tudi v drugačni obliki, npr. preko SMS; preko elektronske pošte ali preko faks sporočila, če se informator tako dogovori z uporabnikom storitve in ta privoli, da se mu odgovor posreduje tudi v drugačni obliki.

5. Odgovornost ponudnika

5.1 Odgovornost ponudnika v zvezi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja/telefonskih aparatov s katerimi se opravi klic na klicno številko 1977:

 • Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja telefonski aparat v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.
 • Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli napake, okvaro ali nedelovanje telefonskega aparata, ki so posledica uporabe vsebin na tehnološko neustreznih telefonskih aparatih.
 • Ponudnik ni odgovoren za nemoten dostop oziroma prenehanje ali nedelovanje dostopa do storitve, ki bi nastala na strani uporabnikovega operaterja elektronskega komunikacijskega omrežja. Ponudnik lahko uporabniku prepreči zagotavljanje storitve, če se ugotovi, da uporabnik moti funkcionalnost elektronskega komunikacijskega omrežja operaterja.
 • Ponudnik ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
 • Ponudnik ne odgovarja za posledice in škodo, ki bi nastala zaradi zlorab v zvezi z uporabo telefonskih aparatov, s katerimi uporabnik dostopa do storitve, v primeru nepooblaščene uporabe telefonskih aparatov s strani uporabnika ali zaradi nespoštovanja teh pogojev.
 • Ponudnik ni odgovoren za morebitno izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitve, ki so posledica napačne uporabe in/ali neznanja uporabnika.
 • Ponudnik ne odgovarja za izgubo v okviru storitve posredovanih vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefonskega aparata ali neznanja oziroma nespretnosti uporabnika.
 • Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, in v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti.
 • Ponudnik storitve zagotavlja zanesljivo delovanje tistih SMS odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel in predal preko svojega SMS centra. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se sporočilo zavrže.

5.2 Odgovornost ponudnika v zvezi z uporabo storitve:

 • Ne daje nikakršnih jamstev oziroma garancij za delovanje oziroma nemoteno delovanje storitve.
 • Ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvijo.
 • Ni odgovoren za izgubo prihodka in/ali posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala kot posledica delovanja, nedelovanja ali morebitnih motenj v delovanju storitve.
 • Ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih uporabnik pridobi z uporabo storitve.
 • Postopek naročanja, prodaje in dostave blaga ter naročanje in izvedbo storitev komercialne narave po katerih povprašuje uporabnik storitve, urejajo in zanje veljajo prodajalčevi/izvajalčevi pogoji, s katerimi ponudnik nima ničesar in zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ponudnik s soglasjem uporabnika, le posreduje uporabnikove podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, faks številka) dogovorjenemu prodajalcu blaga/izvajalcu storitev in za nadaljnje korake in dogovor med uporabnikom in prodajalcem blaga/izvajalcem storitev ne odgovarja. Naročilo blaga/storitev je izključno razmerje med uporabnikom in prodajalcem blaga/izvajalcem storitev in v zvezi s tem ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti.
 • Lahko zaradi varovanja lastnih interesov, preprečevanja zlorab in neupoštevanja teh pogojev uporabniku prepreči zagotavljanje storitve v primeru zaznane možnosti zlorabe oziroma ugotovitve delovanja v nasprotju s temi pogoji ali za nedovoljen namen. V tem primeru se uporabnik zavezuje povrniti vso škodo, vključno s stroški.

5.3 Odgovornost za posredovane informacije:

Ponudnik si bo po najboljših močeh trudil pri storitvi zagotavljati najtočnejše in najnovejše informacije. Čeprav ponudnik verjame, da so vse informacije, vsebovane v povratnem govornem ali drugače posredovanem odgovoru kakovostne, pravilne in ažurne, uporabnika opozarja, da so v okviru storitve posredovane informacije informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost in ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku storitve nastale zaradi uporabe informacij iz povratnega odgovora, oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih informacij, ki bi se znašli v povratnem odgovoru.

6. Zaveze uporabnika

6.1 Uporabnik storitve se ob uporabi storitve zaveže in zagotavlja, da:

 • je on sam naročnik oziroma predplačniški uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev pri operaterju s klicno številko s katero kliče na številko 1977 ter v zvezi s tem nosi vso odgovornost, tudi odškodninsko,
 • je sam odgovoren za naročilo blaga/storitev prodajalcem blaga/izvajalcem storitev, katerim je na njegovo zahtevo ponudnik posredoval njegove podatke ter ve in se strinja, da ponudnik v zvezi s tem in nadaljnjimi dogovori s prodajalci blaga/izvajalci storitev nima nič in ne nosi nobene odgovornosti,
 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema,
 • če s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja,
 • sprejema te pogoje objavljene na spletni strani http://tsmedia.si in se z njimi strinja.

7. Varovanje zasebnosti

7.1 Uporabnik z uporabo storitve dovoljuje ponudniku zbiranje in uporabo določenih podatkov o uporabniku storitve, kot so ime in priimek, naslov, E-mail, telefonska številka s katere je opravljen klic na klicno številko 1977, faks številka.

7.2 Ponudnik bo vse podatke o uporabniku, katere mu bo ta posredoval za uporabo storitve, varoval kot poslovno skrivnost. Uporabnikove podatke bo ponudnik zbiral izključno za potrebe izvajanja storitve, njene izboljšave in analize ter jih ne bo posredoval v druge namene ali tretji osebi, razen ob pridobitvi soglasja uporabnika oziroma na upravičeno zahtevo sodnega ali državnega organa ali v primeru zavarovanja pravnih interesov ponudnika v morebitnem sodnem sporu ali upravnem postopku pred državnim organom.

7.3 Ponudnik bo uporabnikove osebne podatke zbiral, hranil, vodil, uporabljal in obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

7.4 Ponudnik bo v primeru uporabnikove zahteve po posredovanju njegovega povpraševanja po storitvah/blagu komercialne narave, prodajalcem blaga/izvajalcem storitev komercialne narave posredoval uporabnikove (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, faks številka), v kolikor bo uporabnik s tem predhodno soglašal.

7.5 Ponudnik hrani avdio posnetke klica uporabnika na številko 1977 zaradi spremljanja kakovosti storitve 1977, zagotovitve dokaza o uporabnikovem strinjanju s temi pogoji in strinjanju, da se njegovi podatki (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, faks številka) lahko posredujejo prodajalcem blaga/izvajalcem storitev komercialne narave, in zaradi zagotovitve dokaza o opravljeni komunikaciji v okviru storitve 1977. Avdio posnetek uporabnikovega klica na številko 1977 bo ponudnik vodil računalniško in ga skrbno varoval s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo pooblaščenih oseb za upravljanje s posnetki. Avdio posnetke uporabnikovega klica na številko 1977 bo ponudnik zbrisal takoj, ko ni več potreben za namen, določen v tem odstavku, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od nastanka avdio posnetka, razen v primeru reševanja reklamacije telekomunikacijskega računa ali reklamacije v zvezi z izvedbo, vsebino in kakovostjo storitve 1977, ko se avdio posnetki zbrišejo takoj po zaključku tega postopka.

8. Avtorskopravno varstvo informacij ter omejitev uporabe informacij

8.1 Kot vir informacij, informatorju služijo lastne, redno posodobljene baze podatkov ter spletne strani in druge interne baze podatkov poslovnih partnerjev.

8.2 Ponudnik in/ali njegovi pogodbeni partnerji imajo nad vsemi vsebinami posredovanimi v okviru storitve 1977 pridržane avtorske in njim sorodne pravice in pravice industrijske lastnine. Uporabnik storitve je dolžan uporabljati v okviru storitve 1977 pridobljene informacije le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej, reproducirati, spreminjati, objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika.

8.3 Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih informacij in podatkov, urejenih v baze ali dele baz v drugo govorno napravo in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh informacij in podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah ponudnika.

8.4 Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo informacij , dobljenih preko storitve 1977, če so le-ti uporabljene v nasprotju z določili teh pogojev.

9. Starost uporabnikov

9.1 Za uporabo storitve ni starostnih omejitev.

10. Cenik in plačilo storitve

10.1 Storitev 1977 je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati uporabo storitve, v skladu s cenikom, objavljenim na spletni strani http://tsmedia.si. Informacijo o ceni klica uporabnik prejme v teku klica. Uporabniku se storitev obračuna na način in v skladu s pogoji uporabnikovega operaterja elektronskih komunikacijskih storitev.

10.2 Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cene storitve.

10.3 Uporabniku se prejeti SMS, ki vsebuje relevantne podatke in informacije o vsebini iskanja, v skladu s sporočenimi kriteriji informatorju, ne zaračuna. Povratni SMS se ne zaračuna tudi v primeru, da je povratni sistemska informacija ali drugo obvestilo (t.i. SMS 1977 - brezplačna info.), npr. v času trajanja promocijske akcije.

11. Reševanje reklamacij

11.1 Ponudnik je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino storitve po vzpostavljenem klicu na klicno številko 1977.

11.2 Uporabnik mora ugovore v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino storitve po vzpostavljenem klicu na klicno številko 1977 vložiti v zakonsko določenih rokih na enega od naslednjih načinov:

 • pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, SI-1000 Ljubljana, s pripisom reklamacija;
 • ustno na telefon: 01/500 85 00, pri čemer mora uporabnik obvezno izpostaviti, da gre za ugovor zoper izvedbo, kvaliteto ali vsebino storitve in razločno opisati težave/vsebine v zvezi s katerimi se podaja ugovor, ime in priimek ter telefonsko številko uporabnika ter način na katerega želi prejeti odgovor;
 • na elektronski naslov info@tsmedia.si.
 • e-pošta: Delovni čas reklamacij: vsak delovnik med 8 in 15 uro.

11.3 V primeru, da uporabnik posreduje ugovor na elektronski način, lahko ponudnik ob predhodnem soglasju uporabnika pošlje svojo odločitev o ugovoru po elektronski pošti na naslov, s katerega gaje uporabnik poslal oziroma na elektronski način, ki ga je uporabnik navedel v svojem elektronskem ugovoru oz. dal ob svoji privolitvi.

11.4 Uporabnikov operater elektronskih komunikacijskih storitev bo uporabniku v primeru pozitivno rešene reklamacije s strani ponudnika, v skladu z operaterjevimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev, vrnil zaračunani znesek, ki se nanaša na reklamacijski postopek oziroma mu v enakem znesku omogočil koriščenje dobropisa v drugačni obliki.

11.5 Uporabnikov operater elektronskih komunikacijskih storitev bo reševal ugovore uporabnikov, ki se nanašajo na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja operaterja preko katerega je uporabniku omogočen dostop do klicne številke 1977. Te ugovore bo operater reševal v skladu s svojimi pogoji uporabe elektronskega komunikacijskega omrežja, dostopnimi na spletni strani operaterja.

12. Kršitve

12.1 Ponudnik si pridržuje pravico izključiti vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji.

13. Prehodne in končne določbe

13.1 Naslovni poglavij v teh pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali teh pogojev kot celote. Ponudnik lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spreminja te pogoje. Vsakokrat veljavni pogoji bodo uporabnikom na voljo na spletni strani http://tsmedia.si ali preko klica na številko 1977.

13.2 Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev in za tolmačenje teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije.

13.3 Za vse morebitne spore nastale z uporabo storitve, ali ki bi bili z uporabo storitve povezani, je pristojno sodišče po prebivališču/sedežu uporabnika.

13.4 Ti pogoji začnejo veljati dne 1.9.2016 in se objavijo na spletni strani http://tsmedia.si.

TSmedia, d.o.o.
Direktorica
mag. Tina Česen